biyolojidersim.com
20. Yüzyılda Görülen Başlıca Edebiyat Akımları; 2-EKSPRESYONİZM | biyolojidersim.com
20. Yüzyılda Görülen Başlıca Edebiyat Akımları 2- EKSPRESYONİZM 20. yüzyılın başında Empresyonizme tepki olarak doğan Ekspresyonizm, insanın iç dünya­sındaki duyguları anlatmaya (dışa vurmaya) önem veren bir akımdır. Ekspresyonizm (dışavurumculuk) önce re­sim alanında ortaya çıkmış, daha sonra edebiya­ta yansımıştır. Almanya'da doğan bu akım, özel­likle Naturalizmin doğayı olduğu gibi kopya eden tutumuna ve izlenimciliğin dış dünyaya bağlılığına bir tepkidir. Bir başka deyişle bu akım, sanayi ça­ğının anlamsızlaştırdığı yaşama karşı "ruhun isya­nadır. Ekpresyonist sanatçılar öznel gerçekçiliğe ve iç gözleme büyük önem vermişlerdir. Ekspresyonizme göre şairin görevi dış dün­yanın anlamsızlığına, ruhsuzluğuna süretli bir atı­lışla anlam kazandırmaktır. İyi bir sanatçı, bir nes­neyi