biyolojidersim.com
20. Yüzyılda Görülen Başlıca Edebiyat Akımları; 1-EMPRESYONİZM | biyolojidersim.com
20. Yüzyılda Görülen Başlıca Edebiyat Akımları 1- EMPRESYONİZM 19. yüzyılın sonlarında Fransa'da ortaya çı­kan, oradan diğer ülkelere yayılan, dış dünyanın sanatçıda bıraktığı izlenimleri yansıtmayı amaçla­yan akıma Empresyonizm (izlenimcilik) denir. Empresyonizm, önce resimde, sonra edebi­yatta etkili olmuş bir akımdır. Empresyonist sa­natçılar dış dünyayı olduğu gibi değil de algıladık­ları biçimde anlatmayı amaçlamışlar, öznelliği be­nimsemişlerdir. Onlara göre, bu dünya sanatçıla­ra heyecan ve ruhi dalgalanmalar veren bir uyarı­cıdır. Sanatçının görevi, duyduğu heyecanı, ruhi dalgalanmaları dile getirmek olmalıdır. Edebiyat eleştirmeni K. Haedens'e göre, empresyonist şiirlerde sözcükler, yepyeni biçim­lerde birleşir, bir "fosfor ışığı" içinde yıkanırlar. Empresyonist