biran.birankai.org
Structure Of Shu, Ha, Ri, and Penetration Of Shoshin
T.K. Chiba Shihan, Birankai Founder Chiba Sensei and Aikido Founder, Morihei Ueshiba c.1960 The article “Structure of Shu, Ha, Ri, and Penetration of Shoshin” was first published in the 1989 …