bimeh6027.ir
چرا بیمه ‌ها نباید مالیات بدهند؟ | نمایندگی 6027
صنعت بیمه به دلیل کارکرد حمایتی و اطمینان ‌بخشی که برای صنایع و فعالیت ‌های اقتصادی دارد ، حوزه‌ای حساس بوده که هر نوع تصمیم ‌گیری و مقررات‌گذاری در آن باید با