behbodi.com
گام دوازدهم در بهبودی از مصرف سیگار چیست - بهبودی - مجموعه ترک طلایی سیگار
ما موضوع قدم دوازدهم را راهی تازه برای زندگی ،آزادی،رهایی،شادی و آرامش می دانیم که با کارکرد یازده قدم گذشته انجام دادیم و امروز به یک بیداری روحانی رسیده