bedandid.com
عادات غلط رایج در بین مردم | بدندید
برخی از عادات و باور ها فارغ از درست یا غلط بودن، با گذشت زمان آنقدر در بین مردم ریشه می دوانند که تبدیل به اصولی پذیرفته و رایج می شوند.