bedandid.com
100 نفر نحوه گریه کردنشان را نشان می دهند | بدندید
در این ویدیو از 100 نفر خواسته میشود که گریه کنند تا از آن ها فیلم گرفته شود.