bedandid.com
این کلمات هورمون استرس را افزایش می‌دهند! | بدندید
خیلی مراقب باشید! خیلی زیاد... چون کلمه بعدی که شما به زبان می‌آورید می‌تواند تعیین کننده بقیه روز شما باشد.