bedandid.com
خطرناک ترین نقاط در جهان | بدندید
خطر در همه جا وجود دارد و حتی امن ترین نقطه در جهان هم ممکن از این خطرات ایمن نباشد اما برخی از مناطق ، نسبت به سایر نقاط خطرناک تر هستند