bedandid.com
15 عادت روزانه ساده برای شادتر بودن | بدندید
در زیر عادت های کوچکی آورده شده که تنها 5 دقیقه وقت تان را می گیرند اما شما را به انسانی سالم تر، شاد تر و موفق تر تبدیل می کنند: