bedandid.com
صمیمیت یا رفتار مؤدبانه؛ کدام یک بهتر است؟ | بدندید
رفتار مؤدبانه بخشی از مجموعه عواملی است که به دیگران می فهماند شما به ایجاد رابطه با آن ها تمایل دارید، اما کلید اصلی این مجموعه، صمیمیت است.