bedandid.com
آیا گورستان جن های ایران را دیده اید؟؟ | بدندید
بشر امروزی با وسایل ابتدایی به دشواری توانایی حفر این گورها را بر روی سطح سخت سنگی دارد.