bazaracademy.ir
زندگینامه پروفسور پروانه وثوق فرشته ی نجات کودکان سرطانی
پروفسور پروانه وثوق را “فرشته نجات کودکان سرطانی ایران” و “مادر ترزای ایران” می نامیدند. ۳۰ اردیبهشت ماه سالگرد درگذشت یکی از مهره های مهم