bazaracademy.ir
5 تمرین قانون جذب برای دستیابی به خواسته هایتان
شاید شما در مورد قانون جذب و تاثیرات آن بر زندگی شخصی، کاری و حتی رسیدن به موفقیت شنیده باشید. قانون جذب شرح می دهد که اگر ذهن شما بر روی هر چیزی تمرکز کند جدا از اینکه مثبت باشد یا منفی ، شما به آن دست پیدا خواهید کرد. بسیاری از افراد