bazaracademy.ir
چند توصیه کاربردی برای افزایش اعتماد به نفس
اعتماد به نفس از جمله خصوصیت های شخصیتی است که برای رشد و پیشرفت در زندگی کاربرد فراوانی دارد. در بسیاری از مواقع اعتماد به نفس پلی است به سوی موفقیت و پیروزی و این پل جز با داشتن تفکر مثبت نسبت خود، ساخته نمی شود. در بسیاری از کتب های علمی خود