bazaracademy.ir
مستند بدن انسان در تنگنا- چشم (بینایی) - قسمت اول
برخی از شگفتی های چشم انسان تمام انسان های دارای چشمان سالم، از صبح که آن ها را باز می نمایند تا زمانی که دوباره چشم ها را می بندند و به خواب می روند، به طور دائم و بدون مکث