bazaracademy.ir
چگونه بفروشیم وقتی مشتری نیست؟ (رازهای فروش موفق)
چرا برخی از فروشندگان از بقیه موفق ترند ؟ چرا برخی از فروشندگان پول بیشتری را به شکلی سریعتر و ساده تر به دست می آورند و فروش بیشتری دارند ؟ چرا برخی از فروشندگان در زندگی به چیزهای مادی ارزشمندی نظیر خودرو ، خانه و پول دست می یابند و رضایت بیشتری از شغل خود حاصل