barinfo.me
Javna rasprava o doprinosu TO Bar i o prirezu poreza na dohodak
Predsjednik Opštine utvrdio je Nacrt Odluke o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Opštine Bar i Nacrt Odluke o prirezu poreza na dohodak fizičkih lica. Nacrti odluka stavljaju se na javnu raspravu u trajanju od 15 dana, počev od 10. jula 2019. godin