baranmoshaver.ir
چرا افراد به رابطه ای فرازناشویی روی می آورند؟ - مرکز مشاوره روانپزشکی باران
چرا افراد به رابطه ای فرازناشویی روی می آورند؟ یا به عبارتی دیگر می توان گفت چرا افراد خیانت می کنند؟ آیا دلایلی که افراد به این نوع رابطه روی می آورند بین زنان و مردان متفاوت است؟ دلایل متفاوتی برای برقراری رابطه با فردی غیر از شریک زندگی در بین افراد وجود دارد …