banhotrosv.sividuc.org
Hướng dẫn mở tài khoản tại Deutsche Bank Hamburg - Banhotrosv
Hướng dẫn chi tiết để tham khảo về cách thức mở tài khoản Du học trực tiếp tại Deutsche Bank Hamburg: 1. Tải mẫu đơn trực tiếp từ trang web của Deutsche Bank bằng – tiếng Đức tại đây: https://www.deutsche-bank.de/pfb/content/privatkunden/konto_international-students.html – tiếng Anh tại đây: https://www.deutsche-bank.de/pfb/content/privatkunden/konto_international-students-en.html. Các mẫu đơn có ý nghĩa như sau (tiếng Anh tương tự):Read More