bahai.org.vn
Cộng đồng Tôn giáo Baha’i Việt Nam cử hành Thánh lễ Tử đạo Đức Bab