bahai.org.vn
Cộng đồng Tôn giáo Baha’i Cần Thơ tổ chức Kỷ niệm 200 năm Thánh lễ Giáng sinh Đức Baha’u’llah