badeezco.com
انواع تکیه گاه در سازه - بادیز
🔘 برای این که یک سازه، تحت تأثیر نیروهای خارجی حرکت نکند، باید توسط قیدهایی به محیط (زمین یا هر جسم دیگر) متصل گردد. به این قیدها، تکیه‌گاه یا Support می‌گویند. 🔘 تکیه‌گاه‌ها بر حسب قیدی که در مقابل حرکت به وجود می‌آورند، به انواع زیر دسته‌بندی می‌شوند: 1⃣ تکیه‌گاه مفصلی ثابت (لولایی): تکیه‌گاه …