azadizan.org
قانونی کردن برده داری مدرن توسط سازمان عفو بین الملل، قانونی کردن تجارت انسان است!
شهلا نوری: سازمان عفو الملل قطعنامه ای را به تصویب رسانده که خواستار حذف موانع قانونی و جرم زدایی از خرید و فروش خدمات جنسی است! این قطعنامه در اجلاس اخیر سازمان “حقوق بشری” عفو …