azadizan.org
روز جهانی ایدز
شهلا نوری بیش از ۲۵ سال است که روز اول دسامبر بعنوان روز جهانی مبارزه با ایدز معرفی شده است. در این روز، سازمان جهانی بهداشت با برگزاری اجلاس جهانی و دعوت از همۀ کشورهای متعهد به صندوق جهانی مبارزه…