azadehkiani.com
کارگاه آموزش مهارت های ارتباطی به نوجوانان(مدرسه نمونه دولتی شهید مهدوی) - آموزش مهارت های ارتباطی و بهبود فردی
بادانش آموزان پایه هفتم مدرسه در خصوص لزوم آموختن مهارت های ارتباطی صحبت کردیم و با انجام کار عملی پرسش و پاسخ در مورد آداب معاشرت و کلمات مناسب جهت رعایت این آداب تمرین کردیم نوجوانان پایه هشتم بعداز پایه هفتم نوبت دانش آموزان پایه هشتم بود که با اون ها درمورد اهمیت …