azadehkiani.com
خوب زیستن پرسش مهمی که در این کتاب به ان پرداخته شده این است چگونه زندگی کنیم ومعنی یک زندگی خوب چیست؟
هنرخوب زیستن اثر رولف دوبلی شاهکار دیگری از این نویسنده تحلیل گر و دقیق است که به زیبایی اتفاقات و و قایع دنیای اطراف را به زیبایی و با نگاهی متفاوت...