azadehkiani.com
تاثیرآموزش درزندگی من..شاید زیباترین وماندگارترین جمله ای باشد که همیشه به یاددارم
من تاثیر شگفت انگیز آموزش را در زندگی خودم دیدم رهایی از روزمرگی و شروع به رشد کردن در مسیر زندگی از مواهب این تغییربود....