awwproject.org
!نوروز و میله های نوروزی
انسان‏ از نخستین ادوار زندگی اجتماعی متوجه بازگشت و تكرار فصول شد. نیاز به دانستن زمان كاشت وبرداشت، تقویم دهقانی وزراعتی را به وجود آورد كه زمان يخ‌بندان وموسم شکوفه‌ها را از يکديگر جدا می‌کرد.…