awwproject.org
زن مجبور
خشونت تنها کبودی چشم، سر وصورت از اثر لت و کوب نیست. خشونت گاهی نگاه های خشمگین پدری است که به علت چنددقیقه به تاخیر رسیدن دخترش از مکتب به خانه به سوی اوبا حرف های بد و زشت، تیرهای زهرآگین پرتاب م…