awwproject.org
‎افغانستان را خود ما بسازیم
این روزها بر رخسار کابل زیبا شب می پاشند. تاریکی این شب رنگ خود را از دل هر شهروند پایتخت می گیرد.امید به فردا و زیستن درچشمان باشنده گان کابل گم شده است، به نظر می رسید حکومت جدید بتواند آرمان های…