avayeboom.com
دوره ی آموزشی پرنده نگری: آغاز ثبت نام دوره ی دوم – انجمن پرنده نگری و پرنده شناسی آوای بوم
پرنده نگری فعالیتی است که در آن افراد به یافتن پرندگان و لذت بردن از تماشای آن ها مشغول هستند. در دوره ی آموزشی پرنده نگری ، بیشتر با این فعالیت آشنا شوید.