arastooparvaz.com
تور تنگه دار | آژانس مسافرتی ارسطو پرواز آریان
تنگ دره ای است واقع در نوشهر که بسیار زیبا می باشد ازسوی دیگر تنگه باریکه ای از آب که دو دریای مجاور را به طور طبیعی به یکدیگر متصل سازد. به این اتفاق