apsis.ir
نقشه نگاری، ترکیبی از علم و هنر - آپسیس
نقشه نگاری علم و هنر رسم نقشه است. نقشه هایی که به کمک این فن ترسیم می شوند از مرزهای زمینی و میان کشورها تا مرز نقشه های آسمان گسترده شده اند.