api24.ir
کنتور هوشمند ایرانسل - اریوپیام ایرانیان | نمایندگی رسمی ایرانسل
میدواریم پروژه هوشمندسازی کنتورهای آب، برق و گاز که در دو سال اخیر با همکاری ایرانسل و سازمان‌های مربوطه در برخی از شهرهای ایران اجرا شده