animalus.eu
Zmiany ewolucyjne u ryb pod wpływem urbanizacji
Badacze z USA potwierdzili swoje przypuszczenia, że urbanizacja prowadzi do zmiany budowy ciała u ryb żyjących w wodach płynących. Ich hipoteza zakładała, że z uwagi na to, iż w ciekach na terenach zurbanizowanych jest więcej wody i płynie ona szybciej na skutek opadów i mniejszej wchłanialności ter