amar-tahlil.ir
آزمون تی وابسته یا زوجی - داده پردازی تهران
آزمون تی وابسته یا زوجی تبیین دو گروه مرتبط را برای تعیین اینکه آیا اختلاف آماری معنی دار بین این معیارها وجود دارد یا خیر مقایسه می کند.برای تست وابسته