airpack.co
تاریخچه ای از تهویه مطبوع - ایـرپـک
در سالهای دور، بشر برای ایجاد آتش از گرما استفاده می کرد. به این ترتیب، هوایی که به واسطه آتش گرم می شد، شرایط مناسب برای ساکنان را حاصل می نمود. پس از چندی، همگام با ساخت کوره های مرکزی با لوله بخار یا آب گرم، نیاز به تهویه جداگامه ملموس تر شد. در اواخر …