ahan-wiki.ir
کاربرد ورق فولاد
فلز فولاد و همینطور ورق فولاد یکی‌از یک کدام از پر استفاده ترین فلزات در صنعت های متفاوت است . این فلز که اکثر در قالب ورق فولاد زمینه به کارگیری قرار می‌گیرد توانسته است کاربرد ورق فولادبه نیکی رده خویش را در صنعت های بیاید و نقش بسزایی در رویش صنعت های داشته