ahan-wiki.ir
کاربرد درب فولادی
در سالهای اخیر , با اعتنا به ارتقاء مقدار گرد و غبار در حوزه‌ خاورمیانه و مخصوصا میهن عزیزمان , به کارگیری و منفعت مندی از طریق های متفاوت جهت پرهیز از ورود این ریز ذرات و گرد و غبار به محفظه های صنعتی , بهداشتی و حتی‌در بعضی شهر های جنوبی مرزو بوم به