agnezrt.com
Menikahlah, Maka Kau Akan Kaya
📚 Notulensi “PreWed School” bersama Yayasan AISI Depok. 🏰 Masjid SDIT Rahmaniyah, Sukmajaya, Depok. 📜 Ahad, 20 September 2015. 📝📝📝 🎓 Tema: Menikahlah, Maka Kau Akan Kaya. 👩 Ustazah Kauk…