aghdezdevaj.com
عدم رضایت از ازدواج
ازدواج ناخوشایند/ برای اینکه یک ازدواج بهتر شود و ازدواج ناخوشایند با ازدواج خوشحال باشد، باید همسر خودخواه خود را ببینیم تا ببینیم که چگونه منافع خود را در برابر همسر قرار می دهد