advokatbg.net
ПУБЛИКУВАНЕ НА ГФО 2019
Съгласно законодателството на Република България и по-специално Закона за счетоводството дружествата с ограничена отговорност /ЕООД и ООД/ са длъжни да публикуват в търговският регистър своите годи…