3thai.com
เลือนราง ไม่ใช่เลือนลาง
คำว่า เลือนราง ประกอบด้วยคำว่า เลือน กับคำว่า ราง คำว่า เลือน หมายถึง มัว ๆ ไม่ชัดเจน เช่น ภาพที่เห็นค่อย ๆ เลือนไปจากสายตา. ความรู้ที่เรียนมา ถ้าไม่ได้นำไปใช้ก็จะค่อย ๆ เลือนไป. จิตรกรรมฝาผนั…