3thai.com
เอลนีโญ (El Nino)
เอลนีโญ คือ ปรากฏการณ์สภาวะอากาศแปรปรวนฉับพลันที่ส่งผลกระทบต่อโลกอย่างมาก ปรากฏการณ์เอลนีโญคืออะไร ส่งผลกระทบอย่างไรต่อโลกและประเทศไทยบ้าง เอลนีโญเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทิศทางของ…