3thai.com
ตึกสูงเท่าไร
โจทย์ข้อหนึ่งในข้อสอบวิชาฟิสิกส์ของมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนมีดังนึ้ “จงอธิบายว่าท่านจะใช้บารอมิเตอร์วัดความสูงของตึกระฟ้าได้อย่างไร” (อธิบายเพิ่มเติม บาร์รอมิเตอร์นี่ก็คือเครื่องมือวัดความ…