3thai.com
อคิลลีส ที่มาแห่งชื่อเอ็นร้อยหวาย
อคิลลีส (Achilles) วีรบุรุษในตำนานกรีกโบราณว่าด้วยเรื่องสงครามเมืองทรอย อคิลลีสเป็นบุตรของท้าวพีลูส กษัตริย์ชาวเมอร์มิดอนกับนางอัปสรธีทิส เกิดที่เมืองฟาร์สะลา แคว้นเทสสะลี แต่เดิมนางอัปสรธีทิสเป็นท…