24-ore.com
Konkurrenca shqyrton blerjen e Credit Agricole nga Tranzit shpk
Autoriteti i Konkurrencës njofton se ka marrë njoftimin e transaksionit të realizuar në bazë të “Marrëveshjes së Shitjes së Aksioneve” e nënshkruar midis palëve Traznit Sh.p.k ( në cilësinë e Blerë…