24-ore.com
Strategjia për zhvillimin e sektorit të energjisë, e domosdoshme
Sektori i energjisë mban peshën kryesore në zhvillimin e sigurt dhe të qëndrueshëm të një vendi. Ai influencon drejtpërdrejt në treguesit bazë të nivelit ekonomik dhe të mirëqenies. Potencialet ene…