24-ore.com
Zbardhet marrëveshja e ortakëve për statusin e shoqërisë “AIR ALBANIA”
Këshilli i Ministrave miratoi marrëveshjen e ortakëve për statusin e shoqërisë “AIR ALBANIA”, sh.p.k. Nё mbёshtetje tё ligjit “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, të ndryshuar, të ligjit “Kodi A…